SMS jízdenka

SMS jízdenka je služba Dopravního podniku Karlovy Vary, a.s. (DPKV, a.s.) a je možné ji používat ve všech prostředcích městské hromadné dopravy, které provozuje DPKV, a.s. SMS jízdenka slouží jako alternativa k papírovým jízdenkám. Jedná se o nový způsob úhrady jízdného.

Výhody SMS jízdenky

Jízdenku je možno zakoupit kdykoli a kdekoli. Není třeba hotovosti ani automatu na nákup jízdenky. K nákupu jízdenky stačí pouze Váš mobilní telefon.

Základní předpoklady pro používání služby SMS jízdenka na straně cestujícího

Cestující musí mít k dispozici SIM kartu některého z mobilních operátorů ČR (Telefónica O2, T-Mobile, Vodafone, U:fon) a mobilní telefon s aktivními Premium SMS službami. Pokud tato služba není aktivní, služba SMS jízdenka nebude fungovat.

Službu Premium SMS si může každý u svého telefonu aktivovat ZDARMA na zákaznické lince svého mobilního operátora. Pak již nic nebrání tomu, začít používat SMS jízdenku. Do telefonu se neinstalují žádné speciální aplikace, není nutná žádná úprava nastavení.

Objednání SMS jízdenky - možnosti

Existují 2 způsoby, jak objednat SMS jízdenku:

pomocí SMS

tento způsob je určen pro cestující, kteří využijí SMS jízdenku jen občas. Hodí se pro občasné cestující v MHD nebo pro návštěvníky města, pro které je registrace do systému SMS jízdenky zbytečná.

prozvoněním

nejpohodlnější způsob objednání SMS jízdenky. Je určen pro pravidelné a časté používání.

Je čistě na cestujícím, který ze způsobů objednání si zvolí. Může oba systémy používat střídavě. Záleží čistě na něm, co mu bude více vyhovovat. Přestože bude registrován v systému SMS jízdenky, může použít i klasickou SMS místo PROZVONĚNÍ.

SMS jízdenka - objednání pomocí SMS

Jízdenka za 30,- Kč vč. DPH, přestupní na 60 min.

1.  Cestující napíše SMS ve tvaru: JKV30
Cena této objednací SMS je zpoplatněna jako běžná SMS dle tarifu daného operátora.
2. SMS odešle cestující na číslo 90230
Číslo je společné pro všechny typy jízdenek a také pro všechny mobilní operátory ČR. Do 2 min. od odeslání objednací SMS obdrží cestující SMS jízdenku.

Jízdenka za 17,- Kč vč. DPH, zlevněná přestupní na 60 min.

1. Cestující napíše SMS ve tvaru: JKV17
Cena této objednací SMS je zpoplatněna jako běžná SMS dle tarifu daného operátora.
SMS odešle cestující na číslo 90230
Číslo je společné pro všechny typy jízdenek a také pro všechny mobilní operátory ČR. Do 2 min. od odeslání objednací SMS obdrží cestující SMS jízdenku.

Vzor SMS jízdenky

Vzor jízdenky

Do 2 min. cestující dostane příchozí SMS zprávu - SMS jízdenku, kterou si ponechá ve svém mobilním přístroji po celou dobu přepravy pro případ kontroly. Cena této SMS se rovná ceně objednané jízdenky tj. 30,- Kč nebo 17,- Kč.

Text SMS obsahuje označení dopravce, typ a cenu jízdenky, dobu platnosti a kontrolní kód, který je unikátní.

Upozornění: Do vozu DPKV, a.s. smí cestující nastoupit pouze s platnou SMS jízdenkou ve svém přístroji. Pokud SMS jízdenku z nějakého důvodu neobdrží, je povinen uhradit jízdné jiným způsobem. Na nedoručenou SMS jízdenku má právo podat reklamaci.

SMS jízdenka - objednání PROZVONĚNÍM

Registrace do systému SMS jízdenky

Alternativní možnost, jak může cestující SMS jízdenku nebo jinou službu objednat, je využití unikátní funkce s možností platby pouhým PROZVONĚNÍM daného čísla.

Díky této funkci ušetří cestující čas, který stráví psaním textu SMS a čísla, a ušetří cenu za objednací SMS.

Aby mohl cestující používat PROZVONĚNÍ, musí se zaregistrovat do systému SMS jízdenky.

Registrace je jednorázová akce a cestující ji může provést z pohodlí svého domova:

 1. Cestující pro registraci do systému SMS jízdenky prozvoní speciální telefonní číslo 910 308 400. Systém automaticky volání ukončí a pošle cestujícímu na mobil SMS s požadavkem na potvrzení registrace.
 2. Cestující potvrdí registraci pomocí SMS ve tvaru: ANO JKVR  a tuto SMS pošle na číslo 902 30. Zpět obdrží uvítací SMS a tím je potvrzeno objednání služby SMS jízdenka PROZVONĚNÍM.

Registrační SMS je zpoplatněná jako běžná SMS v rámci tarifu daného operátora.

Objednání SMS jízdenky PROZVONĚNÍM

Po úspěšné registraci již může cestující objednávat SMS jízdenku pouhým PROZVONĚNÍM na speciální telefonní čísla:

tel. 910 308 401

pro objednání jízdenky za 30,-Kč vč. DPH, přestupní 60 min.

tel. 910 308 402

pro objednání jízdenky za 17,-Kč vč. DPH, zlevněná přestupní 60 min.

Telefonní čísla pro prozvánění si může cestující uložit do telefonního seznamu svého telefonu, aby je mohl kdykoliv pohodlně použít bez toho, že by si je musel pamatovat.

PROZVONĚNÍ z registrovaného mobilu není zpoplatněno. Systém automaticky volání ukončí a pošle cestujícímu na mobil SMS jízdenku (předplacená služby MT Premium SMS). Pro cestujícího je to nejkomfortnější možnost objednání služby.

Pokud má cestující s registrací problémy, může zavolat na Helpdesk tel. 910 303 127 nebo může pro rychlou pomoc poslat SMS ve tvaru: HELP JKVR na číslo 90230.

Ukončení služby

Chce-li zákazník z jakéhokoliv důvodu ukončit používání služby SMS jízdenka – objednání PROZVONĚNÍM, lze číslo jeho mobilního telefonu ze systému vyřadit.

Zákazník pouze pošle pokyn pomocí SMS ve tvaru: STOP JKVR na číslo 90230.

Omezení počtu současně platných SMS jízdenek (pravidlo 1+4) při objednání PROZVONĚNÍM

Toto omezení slouží především k ochraně cestujících proti nechtěnému objednání služby tzv.“kapsovým SMS“ a jinému typu zneužití.

Maximálně je možné mít k jednomu telefonnímu číslu (mobilu) současně 5 platných SMSjízdenek (bez ohledu na typ – 30,- Kč/17,- Kč). Kontroluje se časová platnost jednotlivých jízdenek. Pokud je platná 1. jízdenka, lze ze stejného mobilního čísla objednat ještě další 4 jízdenky. Tzn., že cestující může koupit SMS jízdenku sobě a dalším 4 spolucestujícím.

Je-li 5 současně platných, pak při pokusu objednat 6. jízdenku, systém tento pokus nepovolí a současně hovor bude přijat a cestující bude informován o této slutečnosti hlasovou zprávou. Tento hovor bude účtován cestujícímu jako hovor do pevné sítě dle platného tarifu u jeho mobilního operátora. Pro 6. až n-tou jízdenku je možné použít objednání SMS jízdenky pomocí SMS.

Finanční limit 2 000 Kč na 1 registraci

Finanční limit na 1 registraci je nastaven v souladu s Kodexem Premium SMS služeb (bod 4.3.5), který byl schválen všemi českými mobilními operátory a je závazný pro technické poskytovatele těchto služeb. Platné znění kodexu je k dispozici zde: http://www.platmobilem.cz/kodexy-sluzeb.aspx.

Pokud celková suma transakcí u služby SMS jízdenka  přesáhne stanovený limit 2 000 Kč na 1 registraci, je služba "objednani SMS jizdenky PROZVONĚNÍM" pozastavena a cestující obdrží výzvu ve formě SMS k prodloužení registrace tzn., že musí znovu potvrdit svůj zájem o službu odesláním SMS "ANO JKVR" na číslo 90230.  Pokud tak neučiní, služba je zastavena.

SMS jízdenku si cestující může i nadále objednávat pomocí SMS nebo si službu kdykoliv jindy znovu objednat, ale musí se znovu zaregistrovat do systému SMS jízdenky a projít znovu procesem registrace, který zahájí PROZVONĚNÍM čísla 910 308 400.

Duplikát SMS jízdenky

V případě smazání jízdenky/jízdenek v době její platnosti je možné získat její duplikát/duplikáty. Tato služba je zpoplatněna částkou 5,- Kč vč. DPH. Pro zaslání duplikátu:

1. Cestující napíše SMS ve tvaru: JKVD

Cena této objednací SMS je zpoplatněna jako běžná SMS dle tarifu daného operátora.

2. SMS odešle na číslo 90030

Vzhledem k tomu, že z daného telefonu již o jízdenku bylo žádáno a jízdenka je stále platná, vyhodnotí systém tuto SMS jako žádost o duplikát a zašle cestujícímu na mobil kopii SMS jízdenky.

Obratem cestující dostane duplikáty všech v té chvíli platných původních SMS jízdenek přiřazených k danému telefonnímu číslu cestujícího.

SMS jízdenka - daňový doklad

Vstup do aplikace daňových dokladů, která je umístěna na webu www.dpkv.cz, je cestujícímu umožněn pomocí hesla, které si vygeneruje při prvním přihlášení do aplikace. Je nutné mít u sebe mobilní telefon, ze kterého byly SMS jízdenky objednány. Cestující telefon použije při ověření přístupu k požadovaným daňovým dokladům. Ověření probíhá PROZVONĚNÍM.

V aplikaci je možné si vybrat a vytisknout požadované daňové doklady. Vstupte do aplikace.

SMS jízdenka - ochrana dat

Telefonní čísla, ze kterých byla objednána SMS jízdenka, jsou archivována firmou MATERNA Communications a.s., která službu technicky zajišťuje.

Použitím služby SMS jízdenka, cestující zároveň dobrovolně poskytuje své telefonní číslo, které je uchováváno pro potřeby případného reklamačního řízení a pro účely vyplývající z dalších právních předpisů, především daňových.

Data se uchovávají po dobu nezbytně nutnou a v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, a dalšími souvisejícími právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů.

SMS jízdenka - přepravní kontrola

Cestující je povinen na vyzvání pověřené osoby (přepravního kontrolora) DPKV, a.s. předložit ke kontrole svoje mobilní zařízení se zobrazenou SMS jízdenkou a umožnit ověření všech potřebných dat.

Při podezření, že je tato jízdenka neplatná, má možnost pověřená osoba DPKV, a.s. provést ověření pomocí kontrolního PROZVONĚNÍ.

Pokud cestující neumožní řádnou kontrolu SMS jízdenky, je při přepravní kontrole považován za cestujícího bez jízdenky.

V době od 19. hod. – 4.00 hod. v pracovní dny, o víkendech a svátcích, kdy se do vozu MHD nastupuje pouze předními dveřmi u řidiče, provádí kontrolu SMS jízdenky řidič vozu a cestující je povinen předložit ke kontrole své mobilní zařízení s platnou jízdenkou řidiči.

SMS jízdenka je neplatná pokud:

 • doba platnosti jízdenky vypršela,
 • nebyla zaslána smluvním partnerem DPKV, a.s.,
 • byla jakkoliv upravována, přepisována,
 • byla přeposlána v kopii na jiný mobil, než ze kterého byla objednána,
 • nelze ověřit její platnost z příčin na straně cestujícího,
 • není na základě kontrolního kódu nalezena v databázi SMS jízdenek.

SMS jízdenka - reklamace

Nutnou podmínkou pro funkčnost služby SMS jízdenka u cestujícího jsou povolené Premium SMS služby na jeho mobilním zařízení. Pokud u svého operátora nemá cestující tyto služby povoleny, služba SMS jízdenka nebude fungovat a v tomto případě nebude reklamace uznána. Nebudou mu totiž z jeho telefonního účtu inkasovány žádné finanční prostředky.

V ostatních případech má cestující několik způsobů, jak podat reklamaci a je na něm, který z nich zvolí:

 1. On-line vyplněním reklamačního formuláře.
 2. Telefonicky na lince zákaznické podpory na tel. 910 303 127.
 3. E-mailem na adresu: helpdesk@maternacz.com.
 4. Poštou, zasláním formuláře (stáhnout zde) na adresu: MATERNA Communications a.s., tř. Karla IV. 468, 500 02 Hradec Králové.

Výsledek reklamace bude cestujícímu sdělen písemně v zákonné lhůtě 30 dní.

SMS jízdenka - kontakty

Službu provozuje Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., www.dpkv.cz
Technicky službu zajišťuje MATERNA Communications a.s., www.maternacz.com

Infolinka, helpdesk, reklamace

Tel. 910 303 127, mail: helpdesk@maternacz.com
Obecná pravidla pro využití Premium SMS služeb na www.platmobilem.cz.
Plať mobilem